Print this Post


Anunț de participare la licitație publică

Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a doua terenuri extravilane, ce aparțin domeniului privat al comunei, astfel:

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon: 0249510560, fax: 0249510580, email: primariadeveselu@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: vânzarea prin licitație publica, a suprafeței de 40000 mp, teren extravilan, categoria de folosință neproductiv, situat în comuna Deveselu, în T99, P627, plan amplasament nr. 9324/2019, ce aparține domeniului privat al comunei Deveselu, județul Olt și a suprafeței de 6320 mp, teren extravilan, categoria de folosință neproductiv, situat în comuna Deveselu, în T100, P644, plan amplasament nr. 9289/2019, ce aparține domeniului privat al comunei Deveselu, județul Olt. Vânzarea se face conform art. 363 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HCL nr 126 si 127/31.10.2019.

primaria deveselu net li 7773. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la Registratura Primăriei Comunei Deveselu.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment stare civilă, registratura și relații cu publicul, comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249510560, fax: 0249510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/caiet, ce se achită la casieria instituției.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 27/12/2019, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele se redactează în limba româna.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 07/01/2020, ora 14.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: 1.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 08/01/2020, la sediul Primăriei Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249 414 989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, in termen de 30 de zile.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05/12/2019

COMUNA DEVESELU

PRIMAR,

Ion ALIMAN

Share

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica-2/