Print this Post


ANUNȚ – Privind aprobarea concesionării spațiului situat în orașul Potcoava, str. Principala nr. 83, cu destinația cabinet medical

Informații generale privind concedentul: Orașul Potcoava, cod fiscal 4716780, cu sediul  în oraș Potcoava, strada Principală, numărul 86, județul Olt, telefon 0249462038, fax 0249462355, adresa de e-mail primariapotcoava@yahoo.com;

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Spațiul nr. 3 – cabinet medical individual pentru desfășurarea de activități medicale, în suprafață de 16,06 mp, situat în imobilul Centru de permanența + GPP;
  2. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini;

3.1.   Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: prin achiziția unui exemplar, de la sediul primăriei orașului Potcoava, județul Olt;

3.2.   Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Secretariat – primăria orașului Potcoava, oraș Potcoava, str. Principală, nr. 86, județul Olt;

3.3.   Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2006:

v  Taxa pentru obținerea documentației de atribuire: 100 lei;

v  Taxa de participare : 100 lei;

Aceste sume se vor achita în numerar la casieria primăriei Potcoava, sau cu ordin de plată în contul RO70TREZ50621360250XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slatina;

3.4.   Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/02/2019;

  1. Informații privind ofertele:

4.1.   Data limită de depunere a ofertelor: 11/03/2019, ora 10:00;

4.2.   Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratură – – primăria orașului Potcoava, oraș Potcoava, str. Principală, nr. 86, județul Olt;

4.3.   Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar;

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 11/03/2019, ora 10:30, la sediul primăriei orașului Potcoava;
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, secția contencios administrativ, cu adresa în  Slatina, Str. Mânăstirii, Nr. 2, Jud.Olt, Cod. 23003;
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 04/02/2019;

 

Primar,

Nicusor Manuel ENACHIOAIA

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-privind-aprobarea-concesionarii-spatiului-situat-in-orasul-potcoava-str-principala-nr-83-cu-destinatia-cabinet-medical/