Print this Post


  Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de inginer automatist

  • 1  post inginer automatist în cadrul Stației de Epurare Slatina

  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Condiții generale:

  a) Să dețină cetățenia română, cetățenei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spațiului  Economic European și domiciliul în România;

  b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;

  c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

  e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  f) Sa îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit  cerințelor postului scos la concurs;

  g) Să nu fie condamnat/a  definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  anunt cao 782 statieCondiții specifice:

  a) Studii superioare tehnice de lungă durată – profil tehnic (absolvite cu diplomă de licență sau examen de diplomă, în conformitate cu legislația în vigoare) specializarea: automatică și calculatoare – minim 3 ani vechime în specializarea obținută;

  b) Cunoștințe de operare pe calculator (MS Office) și utilizare a programelor de proiectare asistată de calculator (Autocad); sisteme SCADA.

  c) Cunoștințe limba engleză nivel mediu;

  d) Constituie Avantaj – Experiența în automatizare și calculatoare.

   Concursul se va desfășura după cum urmează:

   • Proba scrisă va avea loc în data de 23.03.2020, orele 11.00

  • Interviul va avea loc în data de 24.03.2020, orele 11,00

  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

  Data limita până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 20.03.2020, orele 14.00, la Registratura S.C. Compania de Apa Olt S.A., strada Artileriei nr. 2. Relații se pot obține la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-unui-post-de-inginer-automatist/