Print this Post


HOTĂRÂRE referitoare la: aprobarea retragerii titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Slatina”, acordat domnului Ștefan Popa Popa’s în anul 1999

net cl slatina antet

.

  Nr.289/30.07.2019 

Referitoare la: aprobarea retragerii titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Slatina”, acordat domnului Ștefan Popa Popa’s în anul 1999.

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în ședința ordinară din data de 30.07.2019.

Având în vedere:

-    prevederile H.C.L. nr.72/27.09.1999, referitoare la acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Slatina” domnului Ștefan Popa Popa’s;

-    prevederile Art. 13 și Art.14, din Regulamentul privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului Slatina”, aprobat prin H.C.L. nr.144/31.05.2019;

-          inițiativa Primarului municipiului Slatina prin referatul de aprobare nr. 62949/24.07.2019;

-          raportul  de specialitate al Serviciului Cultură – Sport nr. 62951/24.07.2019;

-     avizul favorabil al Comisiei juridice;

-          avizul favorabil al Comisiei pentru activități socio-culturale, culte și sport;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (13), (14) și art.196 alin.1) lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

 H O T Ă R Ă Ș T E  :

 Art.1 Se retrage titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Slatina” , acordat domnului Ștefan Popa Popa’s în anul 1999.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de Primarul municipiului Slatina, prin Serviciul Cultură, Sport și Serviciul Juridic.

Art.3  Prezenta hotărâre se comunică la:

– Instituția Prefectului – Județul Olt;

– Primarul municipiului Slatina;

– Serviciul Juridic;

– Persoanei nominalizate la Art.1;

– Serviciu Cultură, Sport.

– Mass-media locală.

net semnaturi valceleanu si idita

                                             

                           

Share

Permanent link to this article: http://linia1.ro/hotarare-referitoare-la-aprobarea-retragerii-titlului-de-cetatean-de-onoare-al-municipiului-slatina-acordat-domnului-stefan-popa-popas-in-anul-1999/

2 comments

  1. ..

    dar lui Stefan Cazimir cand ii retrageti titlul,pe bune?

  2. ..

    Aceste epitete la adresa oltenilor au fost “emise” inainte de plecarea oltenilor inarmati cu bate din gara Caracal la Timisoara sau dupa descinderea anchetatorilor la Caracal in zilele noastre?i

Comments have been disabled.