Print this Post


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice:

 - Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată

- Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și cunoștințe specifice referitoare la managementul achizițiilor publice: planificarea/ monitorizarea achizițiilor publice, atribuirea contractelor/ încheierea acordurilor cadru; coordonarea procesului de realizare a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, aferente Proiectului finanțat din Programul Operațional Infrastructură Mediu, în condițiile stabilite în Contractul de Finanțare (respectiv conform legislației în vigoare și a instrucțiunilor) – certificate expert achiziții publice și/ sau management achiziții publice

- Aptitudini și abilități: gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, responsabilă, abilități de comunicare, inclusiv conceperea documentelor oficiale necesare în domeniul achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile din proiect, rezistentă la stres, abilități de lucru în echipă

cao li 768- Cunoștințe de operare pe calculator: MS Office, Windows, Internet-nivel mediu

- Limbi străine: cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – cunoștințe de bază.

Cerințe generale:

- Să fie cetățean român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

- Să cunoască limba romană, scris și vorbit;

- Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

- Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

- Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte cerințe specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

- Să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul va avea loc în data de 24.09.2019, orele 10.00.

Cererile de înscriere și C.V.-urile, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de mai sus, se depun la sediul societății din strada Artileriei nr.2, la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 20.09.2019, orele 14.00.

Relații se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, la telefonul 0249/431.750.

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs/