ANUNȚ

antet farcasele net
.

Nr.6148 din 30.09.2015

ANUNȚ

PRIMARIA COMUNEI FĂRCAȘELE, organizează în temeiul HG nr. 286/23.03.2011, modificată și completată prin HG nr. 1072/2014, precum și HCL nr. 36/10.08.2015 privind înființarea unui post contractual – șofer microbuz școlar, cu derogare peste limita maximă de posturi prevăzută în O.U.G. nr.63/2010, așa cum este modificată prin art.4 alin. (4) din O.U.G. nr.58/2014, concurs de ocupare a apostului de șofer pentru microbuz școlar, perioada nedeterminată, categoria D, funcție contractuală, in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Fărcașele, județul Olt.

Concursul va avea loc în data de:

–  28.10.2015 ora 10.00 – proba scrisă

–  30.10.2015, ora 10.00 – interviul

ȘOFER MICROBUZ ȘCOLAR

(1 post)

 Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, dar nu mai târziu de 21.10.2015, la Secretarul comunei Fărcașele, și trebuie să conțină obligatoriu:

cerere de înscriere adresată conducătorului instituției publice organizatoare;

 1. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 2. copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copii ale documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 3. copia conformă cu originalul a carnetului de muncă, sau, după caz, adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;
 4. cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (în cazul depunerii declarației pe propria răspundere candidatul are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);
 5. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate (conține în clar numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății)
 6. curriculum vitae.

Pentru a participa la concurs candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiții generale:

a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals, ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii medii: are minim 10 clase + școala profesională;
 • are permis de conducere categoria ”D” cu atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;
 • aviz psihologic – de la un cabinet autorizat de Ministerul Transporturilor;
 • cazierul conducătorului auto de la Serviciul de Circulație Rutieră al județului Olt;
 • are minim 2 ani vechime în domeniu;
 • fără antecedente rutiere grave (penal sau cu permis suspendat);
 • are cunoștințe minime de mecanică auto;

Bibliografia:

 1. 1.                           Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 52/2010 privind aprobarea OG 21/2009 pentru modificarea și completarea OG 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora;
 3. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice.

Relații suplimentare se pot obține secretarul comunei Fărcașele, de luni până joi între orele 08:00 – 16:30 și vinerea între orele 08.00 – 14.00, sau la telefon 0249531302.

PRIMAR, TUDOR MARIN


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments