ANUNȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI DOBROSLOVENI

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Dobrosloveni, codul fiscal 4395035, cu sediul în comuna Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt, telefon: 0249530022 / fax: 0249530210, e-mail: primar@dobrosloveni.ro, persoana de contact: consilier Achiziții Publice, Radu Daniela.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: bunul imobil teren extravilan în suprafață totală de 65.400 mp (ape stătătoare în suprafață de 64.938 mp și construcții în suprafață de 462 mp) aparținând domeniului public al Comunei Dobrosloveni, identificat cu număr cadastral 50069, înscris în Cartea Funciară 50069, Tarlaua 21, Parcela HA94, HA 111, CD 110, ce urmează a fi concesionată în vederea construirii unor capacități economice și punerea în funcțiune a unor investiții în care se vor desfășura activități de prestări servicii, respectiv amenajări piscicole, agrement, agroturism, popularea lacului cu pește, raci, broaște, scoici, altele asemenea, pentru exploatarea în condiții de eficiență a suprafețelor și satisfacerea interesului public. Concesiunea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 37/30.06.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o solicitare scrisă adresată Comunei Dobrosloveni.

3.2. Denumirea și adresa compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul Comunei Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: 100 lei, ce se achită în numerar la casieria instituției.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21/08/2023, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele se redactează în limba română.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  31/08/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dobrosloveni, localitatea Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt, Compartiment Secretar General Comuna Dobrosloveni.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta va fi depusă într-un singur exemplar, în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior.

4.4. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 31/08/2023, ora 11.00, la sediul Comunei Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, municipiul Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249414989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 07/08/2023.

PRIMAR,

Gheorghe TUDORAȘCU

- Advertisment -

Most Popular