ANUNȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI DOBROSLOVENI

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Comuna Dobrosloveni, codul fiscal 4395035, cu sediul în comuna Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt, telefon: 0249530022 / fax: 0249530210, e-mail: primar@dobrosloveni.ro, persoana de contact: consilier Achiziții Publice, Radu Daniela.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: spațiu clădire (încăperea nr. 9 conform Releveu) în suprafață utilă de 14 mp, din Comuna Dobrosloveni, sat Reșca, strada Romulus nr. 1, județul Olt, cu destinația de Farmacie umană, ce apartine domeniului public al comunei Dobrosloveni. Închirierea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 48/21.07.2023.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o solicitare scrisă adresată Comunei Dobrosloveni.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul Comunei Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei, ce se achită în numerar la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 08/09/2023, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribiure. Ofertele se redactează în limba română.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor:  19/09/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Dobrosloveni, localitatea Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt, Compartiment Secretar General Comuna Dobrosloveni.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta va fi depusă într-un singur exemplar, în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior.

4.4. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 19/09/2023, ora 11.00, la sediul Comunei Dobrosloveni, strada A. I. Cuza nr. 1, județul Olt.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor aparute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, municipiul Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249414989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18/08/2023.

PRIMAR,

Gheorghe TUDORAȘCU


1 COMENTARIU

  1. Suntem norocosi sa avem un lider atat de dedicat in jurisdictia Judetului Olt. Cu toate modificarile implementate de Primaria Comunei Dobrosloveni, este clar ca domeniul public nu este uitat. Aici se fac eforturi consistente pentru a ajuta la dezvoltarea si buna functionare a Comunei si a Satului Resca. Ii multumesc Primarului Gheorghe Tudorascu pentru ca a reusit sa asigure aceasta procedura de licitatie publica pentru destinatia farmaciei umane, aceasta provocare fiind indeplinita cu succes. Respectarea standardelor si a procedurilor adecvate ofera incredere publicului in autoritati si contribuie la bunul mers al acestei comune.

Comments are closed.

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments