ANUNȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINILE

ANUNȚ

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact Comuna Grădinile, prin Consiliul Local Grădinile , județul Olt, Neda Marinescu , nr. 42; cod fiscal 16556488; Tel. 0249541032; ; e-mail gradinileprimaria@yahoo.com, http://www.primaria-gradinile.ro.

 persoana de contact: consilier Achiziții Publice,  Vasile Ionuț

  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Piață agroalimentară”, construcție C1 – si teren intravilan in suprafata de 2493 mp categorie de folosinta Cc aflat în domeniul public al comunei Grădinile, județului Olt și demararea procedurii de închirere prin licitație public și terenul aferent respectivelor spații,  situat în Str. Neda Marinescu  nr.46,  , comuna Grădinile, județul Olt.

Închirierea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 38/25.10.2023.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o solicitare scrisă adresată Comunei Grădinile.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul Comunei Grădinile. , strada Neda Marinescu  nr. 42, județul Olt.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei, ce se achită în numerar la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 04/12/2023, ora 15.00.

  1. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribiure. Ofertele se redactează în limba română.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12/12/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grădinile. localitatea Grădinile., strada Neda Marinescu  nr. 42, județul Olt, Compartiment Secretar General Comuna Grădinile.

 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta va fi depusă într-un singur exemplar, în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior.

4.4. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14/12/2023, ora 11.00, la sediul Comunei Grădinile., strada Neda Marinescu nr. 42, județul Olt.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor aparute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, municipiul Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249414989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06/11/2023.

PRIMAR,
Dincă Ion

- Advertisment -

Most Popular