AcasăAnunțuriANUNȚ DE LICITAȚIE

ANUNȚ DE LICITAȚIE

1.Comuna Deveselu cu sediul in Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, judetul Olt, C1F 4491350, tel.0249510560,fax:0249510580,e-mail:primariadeveselu @yahoo.com, reprezentata legal prin Dobre Nicolae, in calitate de primar, scoate la licitatie publica, in vederea închirierii, un imobil in suprafață 25 mp , compus din 1 cameră si 50 m2 teren aferent cladirii situate in comuna Deveselu, sat Comanca, str. Nichita Stănescu nr. 129, aparținând domeniului privat al comunei Deveselu, județul Olt.
2.Obiectul inchirierii consta in transmiterea obligatiei si a dreptului de exploatare a imobilului descris la punctul 1 cu destinatia -desfasurare a activitatilor de comert.
3.Informații generale privind obiectul inchirierii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
– imobil in suprafată de 25 m2 si 50 m2 teren aferent cladirii situata in comuna Deveselu, sat Comanca, str. Nichita Stănescu nr. 129, apartinând domeniului privat al comunei Deveselu, pentru desfasurarea activitatilor de comert.
4.Inchirierea se face conform prevederilor HCL Deveselu nr.58/26.05.2023 si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ
5.Informații privind documentația de atribuire:
– se regasesc in caietul de sarcini
5.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
– se poate obtine prin solicitare scrisa de la sediul institutiei
5.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
– compartimentul administrativ –din cadrul Comunei Deveselu, Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt
5.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
– 100 lei/exemplar si se poate achita cu numerar la casieria institutiei la care se adauga o taxa de participare la licitatie de 20 lei.
5.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:
– 18.09.2023, ora 12.00
Informații privind ofertele:
6.1. Data-limită de depunere a ofertelor:
– 25 .09.2023,ora 12.00
6.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Comuna Deveselu cu sediul in Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt
6.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:
– un exemplar
7. Data ,ora și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:
– 25.09.2023, ora 14.00, Comuna Deveselu, Comuna Deveselu strada Aurel Vlaicu nr.6, jud.Olt
8. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
– Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Olt-Slatina, strada Manastirii, nr.2,jud. Olt,tel.0249414989 ,fax:0249437370,e-mail:tribunalul-olt@just.ro
9. Data publicarii anunțului de licitație:
– 31 .08.2023.

PRIMAR,
DOBRE NICOLAE


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments