AcasăAnunțuriANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

Comuna Deveselu cu sediul in Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu, nr. 6, jud. Olt Cod Fiscal 4491350, tel.0249510560, fax: 0249510580,  e-mail:primariadeveselu@yahoo.com.

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Pasune in suprafata totala de 479.602 mp situata in Comuna Deveselu,ce apartine domeniului privat, in vederea construirii unui parc fotovoltaic.si compusa din:

a)suprafata de 195.673 mp ,situata in T45,P121-teren extravilan,categoria de folosinta pasune, inscris in CF nr.52939,nr.cadastral52939

b)suprafata de 283.929 mp situata in T43,P119-teren extravilan,categoria de folosinta pasune inscris in CF nr.52817,nr.cadastral52817

Concesionarea se face conform prevederilor caietului de sarcini, HCL Deveselu nr.12/31.01. 2024 si OUG nr.57/03.07.2019 .

      3.Informații privind documentația de atribuire:

-se regasesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

     -se poate obtine prin solicitare scrisa de la sediul institutiei

 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

-compartimentul administrativ–din cadrul Comunei Deveselu, Comuna Deveselu,strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt

        3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

            – 1000 lei/exemplar si se poate achita cu numerar la casieria institutiei

         3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:

            – 14.03.2024, ora 12.00

  1. Informații privind ofertele:

           4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:

            – 22.03.2024,ora 12.00

   4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Deveselu cu sediul in Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt

          4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

-un exemplar

  1. Data ,ora și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:

 22.03.2024, ora 14.00, Comuna Deveselu,Comuna Deveselu strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

– Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a TribunaluluiOlt-Slatina, strada Manastirii, nr.2, jud. Olt, tel.0249414989, fax:0249437370, e-mail:            tribunalul –olt@just.ro

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării:29.02.2024.

PRIMAR,

DOBRE NICOLAE

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments