AcasăActualitateANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE IMOBILE

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE IMOBILE

Comuna Izvoarele, cu sediul în comuna Izvoarele, Sat Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt,
CIF 4716771, cod poștal 237235, telefon/fax 0249/486.048 / 0249/486.078,
email: consiliul_local_izvoarele@yahoo.com

Nr.  313 / 19.01.2023

Spațiul situat la parterul incintei Autorității contractante din Comuna Izvoarele, Sat Izvoarele, Str. Tănase Constantin Nr. 93, județul Olt, în suprafață de 64 mp, aparținând domeniului public al Comunei Izvoarele, conform caietului de sarcini, H.C.L. Comuna Izvoarele nr. 71/27.12.2022 și temeiului legal O.U.G. nr. 57/2019.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se obține de la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul autorității contractante al comunei Izvoarele, cu sediul în comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: Taxă participare 50 lei, taxă Caiet de sarcini 30 lei, se achită la casieria instituției.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: Data 31.01.2023, ora 14:00.

Informații privind ofertele:  –

Data-limită de depunere a ofertelor:  09.02.2023, ora 14:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 10.02.2023, ora 12:00, Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, nr. 58, județul Olt.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Slatina, municipiul Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod poștal telefon: 0249/414.989, 0249/435.638; fax: 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 18.01.2023

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments