AcasăAnunțuri ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE IMOBILE

 ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE IMOBILE

Nr. 6109 / 26.09.2022

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă: denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact:

Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primăriei Izvoarele, Comuna Izvoarele, strada Tănase Constantin, nr.58,  tel. 0249 / 486048 , fax 0249 / 486078 , email: consiliul_local_izvoarele@yahoo.com

  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică:

a)teren intravilan, în suprafață de 3000 mp, categoria de folosință arabil, T16/1, P93/1/2, cuprins în C.F. nr.53635 a comunei Izvoarele, situat în domeniul public al comunei Izvoarele la poziția nr. 152 (Spațiu Verde cv.16-Parc Tăcărăi), cu valoarea de inventar de 7300 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Izvoarele nr. 14/02.04.2018 privind însușirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Izvoarele, evaluat la data de 08.06.2020, la valoarea de  30.810 lei;  cu destinația: montare cort susținere evenimente artistice.

b)teren extravilan, în suprafață de 5800 mp, categoria de folosință curti/constructii, T83, P2/1, cuprins în C.F. nr.53629 a comunei Izvoarele, făcând parte din terenul de 2,03 ha cu “grajd tineret”, situat în domeniul privat al comunei Izvoarele, la pozitia nr.1, cu valoarea de inventar de 20.300 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Izvoarele nr. 25/21.05.2020 referitoare la actualizarea de către Consiliul Local Izvoarele a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Izvoarele,  evaluat la data de 08.06.2022 la valoarea de 8.874 lei, cu destinația: construire depozite cereale.

c)teren intravilan, în suprafață de 6651 mp, categoria de folosință curți/construcții, T20, P68/2, cuprins în C.F. nr.53627 a comunei Izvoarele, situat în domeniul privat al comunei Izvoarele, la pozitia nr. 8, valoare de inventar de 26.604 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Izvoarele nr. 25/21.05.2020 referitoare la actualizarea de către Consiliul Local Izvoarele a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Izvoarele,evaluat la data de 08.06.2022, la valoarea de  99.366 lei, cu destinația: construire depozite cereale .

d)teren intravilan, în suprafață de 4392 mp, categoria de folosință curți/construcții, T20, P68/1, cuprins în C.F. nr.53630 a comunei Izvoarele, făcând parte din terenul în suprafață de 1,0938 ha teren intravilan, situat în domeniul privat al comunei Izvoarele, la pozitia nr.  8, cu valoare de inventar de 43752 lei, conform Hotărârii Consiliului Local Izvoarele nr. 25/21.05.2020 referitoare la actualizarea de către Consiliul Local Izvoarele a inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al comunei Izvoarele,evaluat la data de 08.06.2022 , la valoarea de 65.616 lei, cu destinația: construire depozite cereale.

 Închirierea se face conform prevederilor art. 332 – 348, art. 354, art. 362  din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul Administrativ și a Hotărârii Consiliului Local al comunei Izvoarele nr. 42/27.07.2022.

  1. – Informații privind documentația de atribuire: – se regăsesc în caietul de sarcini;

 3.1. – Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: – se poate obține de la sediul Primariei Izvoarele.

3.2. – Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul instituției, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul Achizitii Publice din cadrul Primăriei Izvoarele, Comuna Izvoarele, strada Tănase Constantin, nr.58, județul Olt.

3.3. – Costul și condițiile de plată pentru obținerea unui exemplar din documentația de atribuire: Taxa de participare la licitație este de 50 lei;  Taxa caiet de sarcini este de 30 lei și se pot achita cu numerar, la casieria Primariei Izvoarele.

3.4. – Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 07.10.2021, ora 15,00;

  1. – Informații privind ofertele:

 4.1. – Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.10.2022, ora 14,00.

4.2. – Adresa la care trebuie depuse ofertele:  la sediul Primariei Izvoarele, județul Olt, Compartimentul Achizitii Publice.

 4.3. – Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: un exemplar.

  1. – Data și locul la care se va desfașura sedința publică de deschidere a ofertelor: 19.10.2022, ora 15,00 la sediul Primăriei Izvoarele, județul Olt.
  2. – Denumire, adresă, nr.telefon ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute: Tribunalul Olt – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, municipiul Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, telefon: 0249.414.989, 0249.43.56.38; Fax: 0249.43.73.70, e-mail: tribunalul-olt@just.ro
  3. – Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate: 27.09.2022.

PRIMAR,
CONSTANTIN FLORIAN

Întocmit,
Consilier Achizitii Publice,
Ispas Valentin-Ionuț

    

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments