AcasăAnunțuriAnunț de participare la licitație publică

Anunț de participare la licitație publică

Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a unui teren intravilan, ce aparține domeniului privat al comunei.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, comuna Deveselu, județul Olt, telefon 0249510560, fax 0249510580, email: primariadeveselu@yahoo.com

2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie vândut: vânzarea prin licitație publica a suprafeței de 1.525 mp, teren intravilan, categoria de folosință curți construcții, situat în comuna Deveselu, sat Deveselu, strada Maria Coloni nr. 7, județul Olt, ce aparține domeniului privat al comunei, dupa cum urmează: – Teren intravilan, înscris în Cartea Funciară număr 50061, număr cadastral 50061, în suprafață de 1.525 mp, categoria de folosință curți construcții. Vânzarea se face conform art. 363 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HCL nr 81/31.07.2019.

primaria deveselu net li3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1 Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:: la cerere, de la Registratura Primăriei Comunei Deveselu.

3.2 Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul vânzătorului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment stare civilă, registratura și relații cu publicul, comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249510560, fax: 0249510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com.

3.3 Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei, ce se achită la casieria instituției.

3.4 Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 03/12/2019, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:: Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele se redactează în limba româna.

4.1 Data-limită de depunere a ofertelor: 12/12/2019, ora 14.00.

4.2 Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.

4.3 Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar, așa cum este prevăzut în anunțul de licitație.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 13/12/2019, ora 10.00.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249 414 989, e-mail:  tribunalul-olt@just.ro, in termen de 30 de zile.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 14/11/2019

COMUNA DEVESELU

PRIMAR,

Ion ALIMAN


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments