AcasăAnunțuriANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, Strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249.510.560, fax 0249.510.580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea, prin licitație publică, a spațiului – Magazin mixt, în suprafață construită de 138 mp și suprafață utilă de 126,26 mp, situată în comuna Deveselu, sat Deveselu, str. Maria Coloni nr. 100, aparținând domeniului public al comunei Deveselu, pentru desfășurarea de activități de comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun. Închirierea se face conform art. 332-333 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ si Hotărârea Consiliului Local nr. 23 din 14.03.2021.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la Registratura Primăriei Comunei Deveselu, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment stare civilă, registratura și relații cu publicul, comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249.510.560, fax: 0249.510.580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/caiet, ce se achită în numerar la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 14/04/2021, ora 16:00.

  1. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele se redactează în limba româna.

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 26/04/2021, ora 14:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria Comunei Deveselu, comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 27/04/2021, ora 10,00, la Primăria Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, biroul secretarului general al UAT.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments