AcasăInterviuDupă aceste alegeri, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” va stabili strategia...

După aceste alegeri, Federația Sindicatelor din Educație “Spiru Haret” va stabili strategia pe termen scurt și mediu

 Ni se pare nouă sau e adevărat că activitatea sindicală din Educație și-a oprit consistent motoarele, în fața Guvernului României? Sau poate că pentru sindicatul dvs. acest guvern este cel al laptelui și al mierii?

Starea actuală a învățământului românesc, generată de subfinanțarea cronică din ultimii 25 de ani, impune luarea unor decizii urgente, hotărâtoare și curajoase care să așeze România în rândul țărilor dezvoltate.

Sindicatul Învățământului Preuniversitar Olt a solicitat, în repetate rânduri, elaborarea unui plan național privind educația, pe baza unor reguli și principii unanim acceptate de întreaga clasă politică. Din păcate, actuala Lege a educației naționale, lege adoptată prin asumarea răspunderii guvernamentale de către Guvernul Boc și nu în urma unor dezbateri parlamentare, cum ar fi fost normal, în ciuda numeroaselor modificări și completări, nu poate asigura nici predictibilitatea pentru ceea ce urmează să se întâmple în domeniul reformării sistemului de învățământ și, cu atât mai puțin, stabilitatea acestuia pe termen mediu și lung.

ionel barbu 1Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” a întocmit și înaintat, la solicitarea organizațiilor afiliate, atât Ministerului Educației Naționale cât și Guvernului României o listă de solicitări, în care sunt contabilizate toate problemele cu care se confruntă organizațiile membre, atât la nivel județean cât și la nivel local, dintre care aș aminti: modificarea programelor școlare pentru toate ciclurile de învățământ precum și a sistemului de evaluare a elevilor, în sensul de a se pune un accent mai mare pe partea aplicativă și nu pe cea informativă; adoptarea unei noi legi a educației naționale ale cărei prevederi să confere stabilitate sistemului educațional cel puțin pentru un ciclu de învățământ; emiterea de către Guvernul României a unei ordonanțe de urgență prin care să se reglementeze dreptul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare, de a ocupa prin concurs/examen, conform principiului „unu la unu” posturile vacante/devenite vacante; legiferarea dreptului personalului didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de a putea fi transferat de la un angajator la altul; elaborarea unui act administrativ cu caracter normativ în domeniul salarizării din învățământ, prin care în perioada 2015-2017 să se asigure o creștere semnificativă a salariilor acestei categorii de personal; transformarea personalului nedidactic în personal auxiliar; plata drepturilor salariale obținute pentru personalul din învățământ, prin hotărâri judecătorești, să se realizeze prin intermediul Ministerului Educației Naționale; pensionarea personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control care are o vechime în învățământ de cel puțin 32 de ani femeile, respectiv 35 de ani bărbații, fără diminuarea cuantumului pensiei, la cerere, cu 3 ani înainte de împlinirea vârstei standard de  pensionare; emiterea unui act normativ care să reglementeze decontarea integrală a cheltuielilor de navetă ale personalului din învățământ prin bugetul Ministerului Educației Naționale; modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011; calcularea costului standard per elev/preșcolar/antepreșcolar în funcție de nivelul real al cerințelor/necesităților educaționale din România; emiterea unui act normativ care să reglementeze dreptul personalului didactic de a beneficia anual de echivalentul în lei a sumei de 150 euro ca sumă forfetară acordată la începutul fiecărui an școlar în vederea formării profesionale etc.

Odată cu venirea la guvernare, USL și-a asumat responsabilitatea de a îndrepta toate greșelile, abuzurile și ilegalitățile guvernării anterioare față de sistemul educațional românesc, promisiune salutată, la acea dată, de întregul personal din învățământ. Ceea ce s-a întâmplat cu USL este deja istorie, iar în privința promisiunilor, din păcate, numai o parte dintre ele au fost onorate.

D-le președinte, din câte știm, SIP Olt este împărțit în cinci zone sindicalizate și anume: Slatina, Corabia, Drăgănești-Olt, Balș și Caracal. Ne-ar interesa care sunt ceilalți patru lideri ai zonelor Corabia, Drăgănești-Olt, Balș și Caracal și în ce raporturi de colaborare-subordonare se află aceștia față de dvs.?

Drumul parcurs de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Olt, pentru a deveni ceea ce este azi, o organizație puternică cu o personalitate distinctă, bine conturată, și care practică un sindicalism modern și profesionist, a fost anevoios și marcat de numeroase dificultăți.

Din punctul nostru de vedere considerăm că perioada modernă a SIP Olt a început în februarie 1996, odată cu cea de-a III-a Conferință Județeană, conferință la care a fost elaborată și prezentată o nouă strategie a SIP Olt, fiind create atunci premisele unei organizații sindicale cu adevărat moderne, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Sindicatul Învățământului Preunivertar Olt are în prezent în rândurile sale 5797 de membri, conform ultimului recensământ realizat în perioada mai-iunie 2014, având grupe/organizații de sindicat în toate unitățile/instituțiile de învățământ de stat din județ. Dacă vom urmări cu atenție situația statistică privind evoluția numărului de membri, putem observa cu ușurință o creștere semnificativă an de an.

Începând cu anul 1996 când SIP Olt mai număra în jur de 300 de membri cotizanți s-a ajuns în prezent la un număr de 5797, ceea ce reprezintă peste 90% din numărul total al salariaților din învățământul județului Olt. Biroul Executiv al SIP Olt, în urma unei analize atente, în ceea ce privește situația organizației județene la momentul 1996, a propus intensificarea eforturilor pentru realizarea unor potențiale zone compact sindicalizate, iar pentru o mai bună coordonare a activității, a procedat la împărțirea, din punct de vedere sindical, a județului, în cinci zone, și anume: Slatina, Corabia, Drăgănești-Olt, Balș și Caracal.

Biroul Executiv al Sindicatului Învățământului Preuniversitar Olt are în componență 11 membri, și anume: președinte, secretar executiv și 9 vicepreședinți, dintre care 4 sunt vicepreședinți departamentali, iar 5 sunt vicepreședinți de zonă, care au rolul de a coordona activitatea sindicală la nivelul celor 5 zone. În ceea ce privește gradul de subordonare, în cadrul SIP Olt nu există decât raporturi de colaborare.

Ați avut vreo victorie clară în lupta dvs. sindicală cu acest guvern?

Ca urmare a demersurilor Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și în urma negocierilor purtate cu reprezentanții Guvernului, unele din drepturile pierdute de personalul didactic și didactic auxiliar prin adoptarea Legii educației naționale nr. 1/2011 au fost recuperate. Acest lucru a fost posibil ca urmare a aprobării de către Guvern a Ordonanței de urgență nr. 49/2011. Apariția acestei ordonanțe a demonstrat tuturor faptul că parteneriatul social la nivelul Ministerul Educației Naționale funcționează și cu rezultate benefice în favoarea angajaților din învățământ.

Ordonanța de urgență nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative a reprezentat un pas important făcut în demersul nostru de recuperare a drepturilor pierdute de salariații din învățământ. Prin modificările aduse Legii educației naționale nr. 1/2011, Guvernul a îndreptat mai multe nedreptăți ale fostei guvernări care afectau major personalul didactic și didactic auxiliar. În plus, tot prin acest act normativ, Guvernul a adus modificări care au menirea să rezolve unele probleme din învățământ, precum cvorumul consiliului de administrație sau reintroducerea în lege a funcțiilor de educatoare, învățător, institutor în învățământul preșcolar, primar și gimnazial.

De asemenea, potrivit O.U.G. 49/2014, norma didactică a profesorilor cu gradul didactic I și cu vechime în învățământ de peste 25 de ani, poate fi redusă cu 2 ore pe săptămână.  Au mai fost aduse și alte modificări printre care amintim:  trecerea clasei a IX-a la liceu; constituirea și conducerea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ; durata învățământului profesional; stabilirea modalității de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante în învățământul preuniversitar de stat; garantarea titularizării în sistem; sprijinirea copiilor și tinerilor capabili de performanțe înalte și recompensarea acestora și a cadrelor didactice care îi îndrumă etc.

Evident,  mai sunt multe de făcut pentru a repara nedreptățile produse salariaților din învățământ în perioada 2010-2011, ale căror efecte le resimțim și în prezent. Rămân în continuare de soluționat probleme cum ar fi: salarizarea la un nivel superior a întregului personal din învățământ; depolitizarea reală a sistemului educațional; renunțarea la sistemul de finanțare per elev/ preșcolar/antepreșcolar; debirocratizarea actului educațional; condițiile de studii pentru anumite categorii de personal didactic auxiliar; reintroducerea diverselor drepturi și facilități reglementate pentru salariații din învățământ și copii acestora prin Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic; reintroducerea instituției reabilitării; eliminarea tuturor discriminărilor; acordarea din nou a indemnizațiilor/primelor de naștere și de pensionare etc.

Recent, și anume vineri, 31 octombrie, la sediul Ministerului Educației Naționale a fost semnat un nou Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate, și tot vineri documentul a fost înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Prin acest nou Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate o serie de drepturi ale salariaților din învățământ sunt protejate, fiind create, în același timp, condițiile pentru ca în perioada imediat următoare să poată fi legiferate și alte noi drepturi.

Ce alte acțiuni revendicative preconizați în perioada următoare?

După aceste alegeri, privind înscăunarea viitorului Președinte al României, FSE „Spiru Haret” va stabili strategia pe termen scurt și mediu în legătură cu eventualele acțiuni revendicative.

Cum vi s-a părut anul acesta rezolvarea aspectelor privind încadrarea și mobilitatea personalului din învățământ?

Atât timp cât toate contestațiile au fost soluționate, iar la instanțele de contencios administrativ nu există, conform informațiilor noastre, plângeri depuse, considerăm că față de alte județe, unde nemulțumirile prezentate de presă nu mai contenesc, la nivelul județului nostru legislația specifică a fost respectată.

LINIA ÎNTÂI


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments