ANUNȚ

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI GRĂDINILE

ANUNȚ

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact Comuna Grădinile, prin Consiliul Local Grădinile , județul Olt, Neda Marinescu , nr. 42; cod fiscal 16556488; Tel. 0249541032; e-mail gradinileprimaria@yahoo.com, http://www.primaria-gradinile.ro.

 persoana de contact: consilier Achiziții Publice,  Vasile Ionuț

  1. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: Magazie,, constructie – C1 si teren intravilan in  suprafata de 353 mp, aflat în domeniul public al comunei Grădinile, județului Olt ,situate in strada Eroilor

 Închirierea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și H.C.L. nr. 37/25.10.2023.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: printr-o solicitare scrisă adresată Comunei Grădinile.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartimentul contabilitate, impozite și taxe locale din cadrul Comunei Grădinile. , strada Neda Marinescu  nr. 42, județul Olt.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 200 lei, ce se achită în numerar la casieria instituției.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 04/12/2023, ora 15.00.

  1. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribiure. Ofertele se redactează în limba română.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12/12/2023, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Grădinile. localitatea Grădinile., strada Neda Marinescu  nr. 42, județul Olt, Compartiment Secretar General Comuna Grădinile.

 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta: oferta va fi depusă într-un singur exemplar, în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior.

4.4. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 14/12/2023, ora 11.00, la sediul Comunei Grădinile., strada Neda Marinescu nr. 42, județul Olt.

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor aparute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, municipiul Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249414989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
  2. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 06/11/2023.

PRIMAR,
Dincă Ion


RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments