AcasăAnunțuriANUNȚ  CONCURS

ANUNȚ  CONCURS

R O M Â N I A
JUDEȚUL OLT – COMUNA IZVOARELE
P R I M Ă R I A
Cod poștal – 237235 – Telefon: 0249-486048, fax: 0249-486078,
e–mail: consiliul_local_izvoarele@yahoo.com

Primăria comunei Izvoarele cu sediul în localitatea Izvoarele, Sat Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt, organizează în data de 15.01.2024, concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, de CONSILIER JURIDIC, Clasa I, grad profesional superior, în compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Izvoarele, județul Olt.

I. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

CONDIȚII GENERALE

Toti candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și anume: a) are cetățenia română și domiciliul în România; b) cunoaște limba română, scris și vorbit; c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți; d) are capacitate deplină de exercițiu; e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii; f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției publice; g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice; h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția 2 situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii; j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

II. CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS pentru funcția de CONSILIER JURIDIC, Clasa I, grad profesional superior, în compartimentul Juridic:

  • Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă

studii de specialitate: în domeniul științe juridice, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în domeniul științe juridice.

  • Vechime minimă în specialitatea studiilor 7 ani

III. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

  • Data de publicare a anunțului privind concursul: 13.12.2023;
  • Data de desfășurare a concursului:
  • Proba scrisa a concursului va avea loc în data de 15.01.2024, ora 10:00.
  • Interviul va avea loc în data de 16.01.2023, ora 10:00.

Locația de desfășurare a concursului: sediul Primăriei comunei Izvoarele, Sat Izvoarele, str. Tănase Constantin, nr. 58, județul Olt;

  • Dosarele de concurs se depun de către candidați, la sediul Primăriei comunei Izvoarele, la dna. Călin Daniela – secretarul comisiei de concurs, în termen de 20 zile calendaristice de la data publicării anunțului privind concursul, respectiv în perioada 13.12.2023 – 03.01.2024, ora 16:00.
  • Selecția dosarelor de concurs se va face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments