AcasăAnunțuriANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:
Comuna Deveselu, cu sediul în comuna Deveselu, Str. Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249.510.560, fax 0249.510.580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com, cod fiscal 4491350.
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:
Pășune în suprafață totală de 479.602 mp, compusă din:
-teren în suprafață de 195.673 mp, amplasat în Tarlaua 45, Parcela 121, situat în extravilanul Comunei Deveselu, înscris în Cartea Funciară nr. 52939, nr. cadastral 52939, aparținând domeniului privat al Comunei Deveselu;
-teren în suprafață de 283.929 mp, amplasat în Tarlaua 43, Parcela 119, situat în extravilanul Comunei Deveselu, înscris în Cartea Funciară nr. 52817, nr. cadastral 52817, aparținând domeniului privat al Comunei Deveselu. Concesionarea se face conform prevederilor caietului de sarcini, Hotărârii Consiliului Local Deveselu nr. 54/26.05.2023 și O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ. 
3.  Informații privind documentația de atribuire:
Se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Se poate obține prin solicitare scrisă de la sediul instituției.
 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:
Secretariatul Comunei Deveselu, comuna Deveselu, Strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.
3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:
1.000 lei/exemplar, ce se poate achita cu numerar la Casieria instituției.
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.07.2023, ora 12.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 14.07.2023, ora 12.00.
   4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Deveselu, comuna Deveselu, Strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Ot, Secretariat.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar.
5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 17.07.2023, ora 12.00, Comuna Deveselu, comuna Deveselu, Strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței   competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:
Secția de Contencios Administrativ și Fiscal a Tribunalului Olt, Slatina, Strada Mănăstirii nr. 2, județul Olt, telefon 0249.414.989, fax 0249.437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 20.06.2023.
PRIMAR,
DOBRE NICOLAE
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments