AcasăAnunțuriANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact:

Comuna Deveselu cu sediul in Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt Cod Fiscal 4491350, tel.0249510560, fax:0249510580, e-mail:primariadeveselu @yahoo.com

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Pășune in suprafata totala de 479602 mp situata in Comuna Deveselu, ce apartine domeniului privat, in vederea construirii unui parc fotovoltaic.si compusa din:

a)suprafata de 195673 mp ,situata in T45,P121-teren extravilan,categoria de folosinta pasune, inscris in CF nr.52939,nr.cadastral 52939

b)suprafata de 283929 mp situata in T43,P119-teren extravilan,categoria de folosinta pasune inscris in CF nr.52817,nr.cadastral 52817

Concesionarea se face conform prevederilor HCL Deveselu nr.54/26.05. 2023 si OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ

3.Informații privind documentația de atribuire:

-se regasesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

-se poate obtine prin solicitare scrisa de la sediul institutiei

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire:

-compartimentul administrativ –din cadrul Comunei Deveselu, Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul:

-1000 lei/exemplar si se poate achita cu numerar la casieria institutiei

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor:

-21.08.2023, ora 12.00

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor:

-29.08.2023,ora 12.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Comuna Deveselu cu sediul in Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

-un exemplar

  1. Data ,ora și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:

-29.08.2023,ora 14.00, Comuna Deveselu, Comuna Deveselu strada Aurel Vlaicu,nr.6,jud.Olt

  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: 

– Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal a Tribunalului Olt-Slatina, strada Manastirii, nr.2,jud. Olt,tel.0249414989 ,fax:0249437370,e-mail:tribunalul –olt@just.ro

  1. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: -04.08.2023.

PRIMAR,

DOBRE NICOLAE

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments