AcasăAnunțuriANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE IMOBILE

ANUNȚ DE LICITAȚIE PUBLICĂ ÎNCHIRIERE IMOBILE

Comuna Izvoarele, cu sediul în comuna Izvoarele,
Sat Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt,
CIF 4716771, cod poștal 237235, telefon/fax 0249/486.048 / 0249/486.078, email: consiliul_local_izvoarele@yahoo.com

Nr.  209 / 16.01.2023

ANUNȚ  DE  LICITAȚIE  PUBLICĂ  ÎNCHIRIERE  IMOBILE

3 terenuri, în suprafață totală de 16.843 mp, după cum urmează:

  • Teren extravilan în suprafață totală de 5800 mp, aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele, categoria de folosință curti/constructii, T83, P2/1, cuprins în CF nr. 53629 al comunei Izvoarele, făcând parte din terenul de 2,03 ha cu “grajd tineret”, destinația: construire depozite cereale;
  • Teren intravilan în suprafață totală de 6651 mp, aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele categoria de folosință curți/construcții, T20, P68/2, cuprins în CF nr. 53627 al comunei Izvoarele, destinația: construire depozite cereale;
  • Teren intravilan în suprafață totală de 4392 mp, aparținând domeniului privat al comunei Izvoarele categoria de folosință curți/construcții, T20, P68/1, cuprins în CF nr. 53630 al comunei Izvoarele, făcând parte din terenul în suprafață de 1,0938 ha teren intravilan, destinația: construire depozite cereale, închirierea se face în baza OUG nr. 57/2019 și a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/27.07.2022.

Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la sediul instituției.

Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: se obține de la Compartimentul Achiziții Publice din cadrul autorității contractante al comunei Izvoarele, cu sediul în comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: Taxă participare 50 lei, taxă Caiet de sarcini 30 lei, se achită la casieria instituției.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: Data 30.01.2023, ora 15:00.

Informații privind ofertele:  –

Data-limită de depunere a ofertelor:  06.02.2023, ora 14:00.

Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, Nr. 58, județul Olt.

Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: într-un singur exemplar, într-un plic sigilat.

Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor:

07.02.2023, ora 12:00, Comuna Izvoarele, Str. Tănase Constantin, nr. 58, județul Olt.

Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Slatina, municipiul Slatina, Str. Mânăstirii, nr.2, județul Olt, cod poștal telefon: 0249/414.989, 0249/435.638; fax: 0249/437.370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro.

Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 16.01.2023


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments