Print this Post


  Anunț de participare la licitație publică

  (transmis spre publicare în data de 03.03.2021, pentru publicare în data de 04.03.2021)

  Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru închiriere spațiu, ce aparține domeniului public al comunei Deveselu, astfel:

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249510560, fax 0249510580, e-mail primariadeveselu@yahoo.com.
  2. Informații generale privind obiectul procedurii de licitație publică, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie închiriat: închirierea, prin licitație publică, a spațiului – Magazin mixt, în suprafață construită de 138 mp și suprafață utilă de 126,26 mp, situată în comuna Deveselu, sat Deveselu, str. Maria Coloni nr. 100, aparținând domeniului public al comunei Deveselu, doar în scopul desfășurării de activități comerciale de alimentație publică, pentru funcționarea sub franciză LaDoiPași, dezvoltată de compania METRO Cash & Carry. Închirierea se face conform art. 332 -333 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ si HCL nr 16/26.02.2021.
  3. Informații privind documentația de atribuire: se găsesc în caietul de sarcini.

  3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: la cerere, de la Registratura Primăriei Comunei Deveselu.

  3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituției de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: compartiment stare civilă, registratura și relații cu publicul, comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, telefon 0249510560, fax: 0249510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com.

  3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 20 lei/caiet, ce se achită la casieria instituției.

  3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 17/03/2021, ora 16,00.

  1. Informații privind ofertele: ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire. Ofertele se redactează în limba română.

  4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29/03/2021, ora 14,00.

  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.

  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1.

  1. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: 30/03/2021, Primăria Comunei Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt, ora 10,00.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Olt, Secția de Contencios Administrativ, Slatina, strada Mânăstirii nr. 2, județul Olt, tel: 0249 414 989, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, in termen de 30 de zile.

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica-4/