AcasăAnunțuriAnunț de Participare la Licitație publică pentru concesiune teren

Anunț de Participare la Licitație publică pentru concesiune teren

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
PRIMĂRIA COMUNEI SLĂTIOARA
Nr.365/26.01.2024

 • 1 . Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Slătioara, cui: 4491326, strada Revoluției nr. 28, Slătioara, județul Olt, telefon +40249431790, fax +40249431790, email primariaslatioara@yahoo.ro, persoană de contact: Crețu Teodor, tel:0743099355, email cretuteodor_09@yahoo.com .
 • 2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren in suprafata de 2422 mp, Lot II ,situat în Tarlaua 1/3,Parcela 34/1/2, aparținând domeniului privat al Comunei Slătioara , situat in intravilanul comunei Slatioara, str. Oltului, Fn., judetul Olt, conform H.C.L. nr.50/28.12.2023 și temeiul legal conform O.U.G. nr. 57/03.07.2019 .
 • 3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.
 • 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Direct de la sediul autorității contractante .
 • 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Compartiment financiar-contabil și achiziții publice, Comuna Slătioara, strada Revoluției, nr. 28, Slătioara, județul Olt
 • 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 200 lei/ exemplar , care se achită cu numerar la casieria instituției.
 • 3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 21/02/2024, Ora 14,00 .
 • 4. Informații privind ofertele: Se regăsesc în caietul de sarcini.
 • 4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 29/02/2024, Ora 09,00 .
 • 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura comunei Slătioara, str. Revoluției, nr. 28, județul Olt .
 • 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Un exemplar original .
 • 5. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 29/02/2024, Ora 14,00 ,sediul Comunei Slătioara.
 • 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de contencios administrativ a Tribunalului Olt, str. Manăstirii, nr. 1, Slatina, judetul Olt, telefon: 0249 414989, 0249.43.56.38, fax 0249 43.73.70, e-mail tribunalul-olt@just.ro .
 • 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 05/02/2024, Ora 15,00.
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments