AcasăAnunțuriANUNȚ PUBLICITAR privind arendarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria de...

ANUNȚ PUBLICITAR privind arendarea unor terenuri cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, preluate în administrare de către Consiliul Local al comunei Redea 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REDEA 

NR. 8121/17.11.2022

La sediul Consiliului Local al comunei Redea, situat în comuna Redea, str. Trandafirilor, nr. 16, județul Olt, va avea loc la data de 22.12.2022, ora 11.00, LICITAȚIE DESCHISĂ în vederea atribuirii prin arendare a unor terenuri în suprafață totală de 136,77 ha, terenuri cu destinație agricolă – categoria de folosință arabil, situate în comuna Redea, preluate în administrare de Consiliul Local al comunei Redea de la Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere Redea prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Redea nr. 34/28.06.2022.

  Terenurile menționate mai sus se arendează pe o perioadă de 5 ani agricoli sau eventual până la data punerii în posesie a persoanelor îndreptățite.

  Arendașul poate solicita arendatorului în scris, cu minimum 30 zile înainte de expirararea duratei inițiale, ca termenul contractual să se prelungească prin acordul părților, cu câte un an, dar nu mai mult de 5 ani, potrivit art. 1848 alin. (1) din Codul Civil.

  Arenda minimă de pornire a licitației este echivalentul în lei a minimum 1000 kg grâu/ha; echivalarea în lei a prețului arendei pentru anul agricol se face pe baza prețului mediu al grâului, comunicat pentru luna iulie a fiecărui an de către Institutul Național de Statistică, pentru regiunea Sud-Vest Oltenia.

Procedura de arendare: LICITAȚIE DESCHISĂ

Criteriul de atribuire al contractului de arendare este cel mai mare nivel al arendei ofertate exprimată în lei/ha.

Garanția de participare – în cuantum de 100 lei/ha (în funcție de suprafața solicitată);

Caietul de sarcini se poate procura începând cu data publicării anunțului publicitar de la sediul Primăriei comunei Redea. Caietul de sarcini, împreună cu instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de arendare se pot achiziționa la prețul de 50 lei.

Taxa de participare este de 100 lei.

Notă: Garanția de participare, caietul de sarcini, împreună cu instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurii de arendare, precum și taxa de participare se achită la casieria Primăriei comunei Redea.

Termenul-limită de depunere a ofertelor este data de 16.12.2022, ora 14.00 la registratura Primăriei comunei Redea.

Data primirii solicitării de clarificări este 13.12.2022.

Deschiderea și evaluarea ofertelor va avea loc în data de 22.12.2022, ora 11.00, la sediul Consiliului Local al comunei Redea.

Valabilitatea ofertelor – 30 zile de la data depunerii.

Limba de redactare a ofertei – limba română.

Comunicarea rezultatului licitației – în termen de maximum 3 zile de la data întocmirii raportului de evaluare al comisiei;

Încheierea contractului de arendare – după împlinirea unui termen de 7 zile de la data comunicării rezultatului licitației sau de la soluționarea contestațiilor, după caz; în cazul în care există un singur ofertant pentru fiecare lot, contractul poate fi semnat fără a se respecta acest termen.

Informații suplimentare: la telefon – 0249.544.007, fax – 0249.544.001, e-mail – primariaredea@yahoo.com, persoane de contact: Andreescu Maria-Mădălina – secretar general cu exercitare temporară de atribuții, ing. Badea Costina și ing. Băica Teodora- inspectori Compartimentul Registru Agricol-Fond Funciar.

PRIMAR, DAN BĂLĂ


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments