Print this Post


  Compania de Apă Olt: ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următorului post

  • .

   .

   1 post economist în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor

   Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Condiții generale:

  a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

  b) Să cunoască limba română, scris și vorbit;

  c) Să îndeplinească vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

  d) Să aibă capacitate deplină de exercițiu;

  e) Să dețină o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

  f) Să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

  g) Să nu fie condamnat/ă definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

  Condiții specifice:

  a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic;

  b) minimum 5 ani vechime în specialitatea studiilor;

  c) abilități de comunicare;

  d) disponibilitate pentru lucrul peste program;

  e) cunoștințe operare cu softuri specializate de contabilitate; cunoștințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excel); Internet Explorer;

  f) cunoștințe de limba engleză, nivel mediu;

  g) Constituie avantaj: – experiența în implementarea a cel puțin un proiect derulat cu fonduri europene nerambursabile, în calitate de expert financiar, ofițer financiar, manager financiar etc.

  – participarea și/sau absolvirea cursurilor de expert accesare fonduri europene, etc.

  Concursul se va desfășura după cum urmează:

  • Proba scrisă va avea loc în data de 23.02.2021, orele 13.00;
  • Interviul va avea loc în data de 25.02.2021, orele 14,00.

  Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

  Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 12.02.2021, orele 12.00, la  Registratura S.C. Compania de Apa Olt S.A., strada Artileriei nr. 2. Relații se pot obține la compartimentul Resurse Umane, la nr. de telefon 0249/431.750

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatorului-post/