AcasăAnunțuriSC COMPANIA DE APĂ OLT. ANUNȚ CONCURS

SC COMPANIA DE APĂ OLT. ANUNȚ CONCURS

SC Compania de Apă Olt SA organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții, în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii universitare de lungă durată; experiență de minim 5 ani, în domeniul achizițiilor public și cunoștințe specifice referitoare la managementul achizițiilor publice: planificarea / monitorizarea achizițiilor publice, atribuirea contractelor / încheierea acordurilor cadru, coordonarea procesului de realizare a achizițiilor de bunuri, servicii și lucrări, aferente Proiectului finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mediu, în condițiile stabilite în Contractul de Finanțare (respectiv conform legislației în vigoare și a instrucțiunilor) – certificare expert achiziții publice și / sau management achiziții publice; aptitudini și abilități: gândire analitică și sintetică, persoană comunicativă, responsabilă, abilități de comunicare, inclusiv conceperea documentelor oficiale necesare în domeniul achizițiilor, în cadrul proiectelor cu finanțare europeană, capacitate de analiză și sinteză, adaptare dinamică la sarcinile din proiect, rezistență la stres, abilități de lucru în echipă; cunoștințe de operare pe calculator: MS Office, Windows, Internet-nivel mediu; limbi străine: cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – cunoștințe de bază.

anunt cao 1Cerințe generale: să fie cetățean român sau cetățean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; să aibă capacitatea deplină de exercițiu; să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza unei adeverințe  medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte cerințe specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs; să nu aibă condamnări definitive pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Concursul va avea loc în data de 27 august 2019, ora 10:00.

Cererile de înscriere și CV-urile, împreună cu actele care dovedesc îndeplinirea cerințelor de mai sus, se depun la sediul societății din strada Artileriei nr. 2, la Compartimentul Resurse Umane, până la data de 23 august 2019, ora 14.00.

Relații se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane, la telefon 0249/431.750.


- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments