AcasăDiverseSentința civilă nr. 226 • Ședința publică din data de: 09.03.2021

Sentința civilă nr. 226 • Ședința publică din data de: 09.03.2021

EPURAN MARINEL – parte în dosarul 2684/213/2020 pe rolul Judecătoriei Corabia public Hotărârea nr 226/2021 din data de 9 martie 2021 – atașat hotărârea

Cod ECLI ECLI:RO:JDCRB:2021:001.000226
Dosar nr. 2684/213/2020

– Obligația de a face –
– Restituire alocație de stat –

România
Judecătoria Corabia
CIVIL

Sentința civilă nr. 226
Ședința publică din data de: 09.03.2021
Instanța constituită din:
Președinte: Irina-Mariana Duchin
Grefier: Leta Dionița

Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pe reclamantul Epuran Marinel formulată în numele minorei Epuran Alina Maria, domiciliat în comuna Gura Padinii, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9, județul Olt, în contradictoriu cu pârâta Popescu Marcela, domiciliată în comuna Grojdibodu, sat Hotaru, str. Sigibida, nr. 29, județul Olt, având ca obiect „obligația de a face-restituire alocație de stat”.

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns, pentru reclamant avocat Manea Sandu, în baza împuternicirii avocațiale nr. 22160, aflată la dosarul cauzei la fila 24 lipsa fiind pârâta.

Procedura de citire este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, în cadrul căruia se învederează că este primul termen de judecată și că pârâta nu a depus întâmpinare, după care:

Instanța, constatând că pricina se află la primul termen de judecată la care părțile sunt legal citate în fața primei instanțe, în temeiul art. 131 alin. 1 C.pr.civ. procedează din oficiu la verificarea și stabilirea competenței în soluționarea pricinii.

Avocat Manea Sandu apreciază ca Judecătoria Corabia este competentă să judece cauza de față.

Instanța constată că Judecătoria Corabia este competentă general, material și teritorial să soluționeze prezenta cauză.

În baza art. 238 NCPC se pune în discuție estimată a procesului.

Avocat Manea Sandu pentru petent estimează că cercetarea procesului urmează a se realiza pe parcursul a 1 termene de judecată.

În temeiul art. 238 C.pr.civ., instanța estimează durata necesară pentru cercetarea procesului la un termen.

Instanța pune în discuție propunerea de probatorii.

Avocat manea Sandu, solicită încuviințarea probei cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Apreciind a fi pertinentă, concludentă și utilă soluționării cauzei, în temeiul art. 255 rap la art. 258 Cpc, instanța încuviințează proba cu înscrisuri pentru reclamant și în temeiul art. 208 alin. 2 decade pârâta din dreptul de a mai propune probe și de a invoca excepții, în afara celor de ordine publică.

Nemaifiind cereri noi de formulat, excepții de invocat sau probe de administrat, în baza art. 244 Cpc instanța declară cercetarea procesului închisă și conform art. 392 Cpc deschide dezbaterile asupra fondului și acorda cuvântul reclamantului prin apărător ales.

Avocat Manea Sandu, având cuvântul, solicită admiterea închise dezbaterile și reține cauza în pronunțare.

JUDECĂTORIA

Deliberând, instanța reține următoarele:

Prin cererea înregistrată la această instanță sun nr. 2684/213/2020 din 24.11.2020, reclamantul Epuran Marinel în calitate de reprezentant legal al minorei Epuran Alina Maria, și în numele acesteia a chemat-o în judecată pe numita Popescu Marcela, solicitând instanței obligarea acesteia să restituie suma de 9701,06 lei, echivalentul sumei de 1991,27 euro, calculată la data de 13,10,2020, sumă ce reprezintă alocația de stat ce i se cuvine minorei Epuran Alina Maria, născută la data de 20.08.2013.

În motivare, reclamantul  învederat că a fost căsătorit cu pârâta, din anul 2013, până în anul 2018 și și–au stabilit ultimul domiciliu comun în Gura Padinii, județul Olt, iar din căsătorie a rezultat minora Epuran Alina Maria.

Prin sentința civilă nr. 193/28.03.2018, pronunțată de Judecătoria Corabia în dosarul nr. 13/213/2018, s-a dispus desfacerea căsătoriei, stabilindu-se domiciliul minorei la tatăl reclamant, pârâta a revenit la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Popescu și a fost obligată la plata unei penii de întreținere în favoarea minorei, în cuantum de 200 lei.

În continuare, reclamantul a învederat faptul că, în anul 2019, dat fiind că atât acesta, cât și pârâta lucrau în Germania, au solicitat statului alocație pentru minora Epuran Alina Maria, fiind depuse, în acest sens, actele necesare, iar prin hotărârea nr. 00FK881992 din 27.05.2019 emisă de Agenția Federală pentru Muncă, Casa de Prestații Familiale Bayern Nord a fost stabilită suma de 1991,237 euro, fiind diferența între suma acordată de statul german unui minor și aceea acordată în aceeași situație, de statul român.

În urma acestei decizii, pârâta a încasat suma de 1991,27 euro însă nu i-a predat-o minorei, deși este un drept personal al acesteia.

În probațiune, a fost solicitată proba cu înscrisuri, interogatoriul pârâtei și martori.

În drept, au fost invocate dispozițiile art. 194 C.proc.civ. și Lg. nr. 61/1993.

Au fost anexate la dosarul cauzei: copia sentinței civile nr. 193/2018 a Judecătoriei Corabia, hotărârea nr. 00FK881991 din 27.05.2019, certificatul de naștere al minorei.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanța reține următoarele:

În fapt, reclamantul s-a căsătorit cu pârâta la data de 30.06.2013, iar din căsătorie a rezultat minora Epuran Alina Maria, născută la data de 20.08.2013 (f4).

Potrivit sentinței civile nr. 193/28.03.2018, pronunțată de Judecătoria Corabia, în dosarul nr. 13/213/2018, s-a dispus desfacerea căsătoriei, stabilindu-se domiciliul minorei la tatăl reclamant, pârâta a revenit la numele purtat anterior căsătoriei, acela de Popescu, și a fost obligată la plata unei pensii de întreținere în favoarea minorei, în cuantum de 200 lei (f. 9-11).

În drept, potrivit prevederilor art. 1 lit. u) I din Regulamentul CCE 1408/71 din 14.06.1971, „prestații familiale” reprezintă toate prestațiile în natură sau în numerar destinate acoperii cheltuielilor familiale, în cadrul legislației prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (h), cu excepția alocațiilor speciale de naștere menționate în anexa I, textul de sub art. 4 alin. 1 prevăzând că regulamentul se aplică tuturor legislațiilor referitoare la raporturile de securitate socială care se referă la: lit. h) prestații familiale.

De asemenea, potrivit prevederilor art. 1 lit. f) din același Regulament, în sensul Regulamentului „membru de familie” reprezintă orice persoană definită sau recunoscută ca membru de familie sau desemnată ca membru al gospodăriei de legislația în temeiul căreia se acordă prestațiile.

Art. 73 alin. 1 din Regulament prevede că, un lucrător care face obiectul legislației unui stat membru, altul decât Franța, are dreptul la prestații familiale prevăzute de legislația primului stat pentru membrii de familie care își au reședința pe teritoriul unui stat membru, ca și când și-ar avea reședința pe teritoriul propriului stat.

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 883/2004, beneficiază de prevederile Regulamentului nr. 883/2004, cetățenii statelor membre ale UE, cetățenii din Norvegia, Liechtenstein, Islanda (adică țările Spațiului Economic European) și din Elveția, precum și cetățenii statelor terțe, care au domiciliul sau reședința în mod legal pe teritoriul unui stat membru, dacă aceștia își exercită dreptul la libera circulație în interiorul UE și se află în una dintre situațiile următoare: sunt salariați sau lucrători independenți cu reședința într-un stat membru al UE; sunt persoane aflate în șomaj, ca urmare a unei activități salariale sau independente desfășurate într-un stat membru; sunt titulari de pensie și au copii în întreținere.

În ceea ce privește cererea reclamantului prin care solicită restituirea sumei de 9701,06 lei, în echivalentul în lei la data plății, reprezentând diferența dintre cuantumul alocației pentru fiecare copil acordată de statul german (1991,27 euro), instanța o apreciază ca întemeiată având în vedere că din cuprinsul înscrisurilor depuse la dosar rezultă din hotărârea nr. 00FK881992 din 27.05.2019, emisă de Agenția Federală pentru Muncă, Casa de Prestații Familiale Bayern Nord a fost stabilită o sumă de 1991,27 euro, ca fiind diferența între suma acordată de statul german unui minor și aceea acordată în aceeași situație, de statul român (f. 5-8), pentru perioada septembrie 2015, mai 2016 – octombrie 2016, iulie 2017- august 2017.

Față de aspectul că aceste sume de bani reprezintă alocație cuvenită minorei Epuran Alina Maria, se cuvine a fi restituite exclusiv pentru asigurarea condițiilor necesare traiului, conform art. 500 C.civ.

În concluzie, instanța admite cererea și obligă pârâta la restituirea sumei de 9701,06 lei echivalentul sumei de 1991,27 euro, reprezentând alocație pentru copii.

În temeiul art. 453 C.proc.civ. obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 20 lei taxa de timbru.

PENTRU ACESTE MOTIVE ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂȘTE

Admite cererea reclamantului Epuran Marinel formulată în numele minorei Epuran Alina Maria, domiciliat în comuna Gura Padinii, str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 9, județul Olt, în contradictoriu cu pârâta Popescu Marcela, domiciliată în comuna Grojdibodu, sat Hotaru, str. Sigibida, nr. 29, județul Olt, ca fiind întemeiată.

Obligă pârâta la restituirea sumei de 9701,06 lei echivalentul sumei de 1991,27 euro, reprezentând alocație pentru copii.

Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de  lei taxa de timbru.

Cu drept de apel, în termen de 30 de zile de la comunicare care va fi depus la Judecătoria Corabia.

Pronunțară astăzi, 09.03.2021, prin punerea soluției la dispoziția părților din mijlocirea grefei instanței.

Președinte,
Irina Mariana Duchin

Grefier,
Leta Doinița

Red. Jud. IMD
Tehnored IMD/4ex/17.03.2021

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments