AcasăAnunțuriANUNȚ DE LICITAȚIE CONCESIONARE IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ

ANUNȚ DE LICITAȚIE CONCESIONARE IMOBIL PROPRIETATE PRIVATĂ

  1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Tia Mare, strada Mihai Viteazul, nr. 90, județul Olt, cod fiscal 5139833, telefon 0760141174, 0249534301, email contact@primariatiamare.ro, persoană de contact Dorcea Marius – consilier achiziții publice.
  2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Teren intravilan cu suprafața de 654 mp, situat in comuna Tia Mare, strada Liviu Rebreanu, județul Olt, Cvartal 32, Parcela 1644/1/2, număr cadastral 54709, aparținând domeniului public al comunei Tia Mare. Concesionarea se face conform OUG nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 51/29.07.2022.
  3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: La cerere, de la sediul instutuției.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Se poate obține de la Compartimentul Achiziții publice din cadrul instituției comunei Tia Mare, Str. Mihai Viteazul, nr. 90, județul Olt.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul: 100 le/exemplar, se achită cu numerar la casieria comunei Tia Mare.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/08/2022, ora 14.00.

  1. Informații privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 06/09/2022, ora 14.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Compartimentul Achiziții publice din cadrul instituției comunei Tia Mare, Str. Mihai Viteazul, nr. 90, județul Olt.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Se depun într-un singur exemplar, în două plicuri sigilate – unul exterior și unul interior.

  1. Data și locul la care se va desfășura sedința publică de deschidere a ofertelor: 07/09/2022, ora 14.00, Comuna Tia Mare, județul Olt, strada Mihai Viteazul, nr. 90.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Olt, Judecătoria Corabia, str. C. A. Rosetti, nr. 53, tel. 0249563991, fax. 0249563995, e-mail judecatoria-corabia@just.ro
  3. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 10/08/2022
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments